BejelentésPótor Imre honlapja
"Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség." Fil 1,21.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISSZIÓI MUNKATERVE – 2020-BAN

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2019. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒932 református családról tudunk (+27), ez 1576 fő (+6); 1‒681 fő (+45) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-449 (+28) szám alatt történt. 1˗491 (-42) család ad adományos borítékokot.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 110 fő; délután 8 fő.

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2019-ben 502 (-42) férfi és 948 (-16) nő, összesen 1.450 (-58) fő élt úrvacsorával.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a Yutouben is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Istennek hála jó. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet - vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet - Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 110 fő. Januártól márciusig a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket – ha igen hideg van – mínusz 10 fok.

Gyülekezeti Házban - vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 8 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 25 (-5) fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Öregotthon – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően többen is elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00–18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.

Konfirmációi óra – Kedden 10.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente pénteken - 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelkigondozás – szerdán délután; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla).

Hittan órák – óvoda, általánosiskolában - órarend szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés - vasárnapi istentiszteletek előtt és után. - Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint - február 15-től pünkösdig) - vasárnap 15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


Presbiteri - bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás - igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban több presbiter, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.

Lelkigondozói beszélgetések - kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Házi beteglátogatás és betegúrvacsora - kérésre, megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Ifjúsági énekkar - alkalmanként, ünnepek előtt - Vezeti: maga a csoport.

Presbiteri Családi Nap: - 2020. Június 27. Szombaton – Tarpán, Juhász István és felesége birtokán;

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2020. október 19˗23-ig.

Vezeti: Taraczközi Gerzson és Taraczköziné Nemes Mónika nagyvarsányi ref. lelkipásztorok.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2020. július 13–17. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2020. július 18.

Házaspárok Napja – Kovács Károllyal és feleségével – házasság-terapeutákkal - 2020. szeptember 19-én Szombaton 14–18.00.

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Március 15-én, 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 26-án, Szombaton 14.00–16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975–1979-ban konfirmáltak.) – 2020. Október 17. Szombaton 13.00–15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja – 2020. november 1-án Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti és karácsonyi készülődés – Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Szórólap készítése évi egyházi programokról, dátumokkal – 600 példányban – (Szabóné Széles Erzsébet presbiter).

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: - Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2020. 03. 02‒07.)

Más konferencián való részvétel: - Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? - Találkozó konfirmáltak részére.

Egyházmegyei presbiteri konferencia

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 8 csop; Általános iskolában 31 csop; összesen: 39 óra, 39 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 103 (-17) fő, általános iskolás: 320 (-7) fő; összesen: 423 (-24) fő.

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 7 + 12 = 19 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 1 + 9 = 10 óra; Kósa Barnabásné: 10 óra . Összesen: 19+10+10= 39 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelkimunkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedden 11.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét; Egyházmegyei Presbiteri Konferencia.

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

(A templom külső renoválása 14.5 M Ft-ba került – 2019-ben;)

Filagóriát építünk a gyülekezeti ház mellé (10M Ft);

A leendő református óvoda tervezése, építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz: 1035 – az Óvoda Programon belül. (400M Ft.)

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL: 2020. január 27.

- Januártól márciusig a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a gyülekezeti házban tartsuk;

- A toronyóra legyen biztosítva, mivel gyakran javításra szorul;

- A házasok alkalmára hívjunk: házaspárokat, házasfeleket, fiatalokat, időseket;

- Az idősek napjára a nyugdíjasokat hívogassuk;

- Kérjük az önkormányzattól: tegyen egy kukát a parókia elé – diákok szemetelnek…;

- Karácsony előtt legyen természetbeni gyűjtés a Magyar Református Szeretetszolgálatnak – iratterjesztésben lehet leadni.

Az első javaslatot a presbitérium nem támogatta.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2020. január 31-én.

…………………………… …………………………

(Ács Ferenc gondnok sk.) PH (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)


ALKALMAK – DÁTUMOK 2020-BAN

Január 1. Szerda: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és 15.00;

Január 19–26. Vasárnaptól vasárnapig: Egyetemes imahét - gyülekezeti ház – 18.00;

Január 26. Vasárnap: Imahét – úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30;

Február 24–29: – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés - 18.00;

Március 1. Vasárnap: – Böjti – úrvacsora - templomi istentisztelet – 10.30;

Március 15. Vasárnap: – Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Március 22. Vasárnap 15.00-18.00 Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

Március 28. szombat 10.00 – 12.00 - Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – Tóthné Baráth Mária;

Április 5. virágvasárnap – 10.30 délelőtti istentiszteleten Őrálló Zenekar szolgálatával; Ebéd a Gyül. Házban;

Április 6–11: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 19.00 órától;

Április 10. Nagypéntek – gyülekezeti házban – 10.30.

Április 12. Vasárnap: – Húsvét I. –úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Április 12. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;

Április 13. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Május 21. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – Templom – 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 24. Vasárnap: – Konfirmáció – templomban 10.30;

Május 25–30. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;

Május 31. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Május 31. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Június 1. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 27. Szombat:– Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán Juhász István és felesége birtokán;

Július 13–17: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00–13.00;

Július 18. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap –Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00 –

- Meghívjuk a Tuzséri Fúvószenekart – 1,5 órás műsorra;

Augusztus 17–22. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;

Augusztus 20. Csütörtök: –Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – 10.30;

Augusztus 23. Vasárnap: – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Szeptember 19. Szombat: – Házaspárok napja – Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00–18.00;

Szeptember 26. Szombat: – Idősek Napja – 14.00–16.00;

Október 17. Szombat: – Volt Konfirmandus találkozó (1975–1979) 13.00–15.00;

Október 19–23. Hétfőtől péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom - 18.00) Taraczköziné Nemes Mónika és Taraczközi Gerzson nagyvarsányi lelkipásztorok szolgálataival;

Október 23. Péntek: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;

Október 25. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Október 31. Szombat: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 18.00;

November 1. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;

November 8. Vasárnap: – Pintér Bélával zenés istentisztelet;

December 12. Szombat: – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 10.00-12.00 – Tóthné Baráth Mária;

December 18–23. Péntektől Szerdáig: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház - 18.00;

December 24. Csütörtök: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Péntek: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Péntek: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Szombat: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Csütörtök: – Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

Az időpontokat illetően – szükség esetén – a változatás jogát fenntartjuk!

--------------------------------------
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!