BejelentésPótor Imre dr. habil. honlapja
Mindig tedd meg, amit meg tudsz tenni. Ez teszi értékessé az életedet. Köszöntöm honlapomon!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

KATECHETIKA TÉTELEK KIDOLGOZVA Ismeretlen szerző 1./ TÉTEL: A KATECHÉZIS NEVE ÉS FOGALMA A kateceóúw ige többféle jelentéssel bír. A görög drámavilágban: felülről lefelé hangzik. A színész kiszólt a darabból és a közönség válaszolt. Gyermekszínházban ma is megvan még ez. Az ÚSZ-ben 7-szer találkozunk ezzel az igével: a) ApCsel 21:21,24 – profán értelemben értesít, tudósít jelentéssel. Rólad azt halottuk (pass. aor.) és semmi sem igaz abból, amit halott. b) tanít, oktat, tanítást ad, megtanít valamire: Lk 1,4; ApCsel 18,25; Rm 2,18; IKor 14,19; Gal 6,6 – mindenhol kegyességi jelentésben fordulnak elő. Nem az ÚSZ nagy tanításait kell alattuk érteni. A tanításra vonatkozó más ÚSZ-i kifejezések: didaskw – tanítani, megtanítani; Jézus tanításai (Mt 4,23; Jn 7,14); Missziói parancs (Mt 28,20); Levelekben (Rm 2,21; IKor 4,17; Gal 1,12). Kaqíáéhteuw – tanítvánnyá lenni, tanítvánnyá tenni. Missziói parancs (Mt 28,19). Alapfogalmak: Katechézis: a tanítás folyamata, amely eredetileg a keresztségre történő előkészítést jelentette Katechéta:az a személy, aki a tanítást végzi Katechumenus: a katechézisben részesülő személy Katechumenátus: a keresztyén oktatás és nevelés intézményrendszere (Tertulliánus említi). Katechizmus: az oktatás tananyaga, legtöbbször kérdés-felelet formájában (1420 – huszita katechizmus, 1502 – cseh-morva katechizmus, reformáció korabeli katechizmusok: káték). Katechetika: a katechézis elméletével és gyakorlatával foglalkozó gyakorlati teológiai tudomány. Augustinus 3 módszere: narráció (elbeszélés: az egyház történetét kell elmesélni a teremtéstől napjainkig), exhortácio (buzdítás: hogyan kell ennek engedelmeskedni), praecepta (intések, figyelmeztetések – vedd komolyan, mert érted is történt; a felelősség felébresztése. 1. AZ ELSŐ GYERMEKKOR FEJLŐDÉSLÉLEKTANA; A KATECHÉZIS SZEMPONTJAI 1. A fejlődés fogalma: olyan növekedésen, érésen valamint tanuláson alapuló folyamatos, irreverzibilis folyamat, amely magasabb szintű szerveződéshez vezet. Mennyiségi változások: szókincs növekedése, minőségileg új minták megjelenése: mászásból járás. 2.Fejlődési szakaszok: hagyományos felosztás szerint a kisgyermekkor (első gyermekkor) két és fél évestől hat éves korig tart. Piaget ezt a korszakot műveletek előtti korszaknak nevezi. Fontosak a szimbólumok, amelyek által megközelítik a világot. Egocentrikusak, a saját nézőpontból nem tudnak elvonatkoztatni. Freud ezt a korszakot fallikusnak nevezi; = nemiség felfedezése. A kisfiú a péniszét. Az apához azonosul. Ödipusz komplekszus: amikor az anyához kezdenek kötődni, az apa ellenséggé válik, de tart tőle, mert ő az igazi hatalom. Eriksonnál ez kezdeményezés a bűntudattal szemben. Az vagyok, akinek megmutatom magam. Az ödipusz komplekszus következtében átéli a kiszolgáltatottságának érzését a hatalmasabb, azonos nemű szülővel szemben. 3. Az első gyermekkor jellemzői: A) önállósodás, beszéd megjelenése: kiterjesztés = egy szót használ több dologra; szűkítés = a szavakat szűkebb körben használja, nem képes árnyalni. B) éntudat kialakulása: a testvázlattal szoros kapcsolatban van. Kezdetben nem ismeri saját határait. Bekerül a képbe a keze, aztán a másik, majd összekulcsolja. De testéről akkor alakul ki kép, amikor elkezd járni. Csetlik-botlik, megismeri mi hol van, meddig kell nyúlnia. Kialakul a testváz és ezzel együtt a felismerés: ez vagyok én. Az ember identitása itt kezd körülhatárolható formát nyerni. C) Gondolkodásának jellemzői: szemléletes-szituatív (Piaget). Nem tud elvonatkoztatni attól a helyzettől, amiben él. Egocentrikus. Mindig a konkrét helyzet él benne. D) a játék fontossága. Játékban közelíti meg a világot. Nem felesleges ez a gyermek életében. Általa fejezi ki önmagát, ebben ő alakítja ki a maga világát. Miller és Sutton-Smith játékelmélete: 1. a keret kijelölése. 2. megfordítás (a valóságot a feje tetejére lehet állítani). 3. prototípusok absztrakciója (egy viselkedési aspektus kap hangsúlyt újra meg újra). 4. téma és variáció (mindig egy gondolat áll középpontban). 5. időhöz és helyhez kötöttség, ahol a valóság dimenziói megváltozhatnak: a) kicsinyítés (kis autó, igazi autó); b) túlzás (szavak túlhangsúlyozása); c) ciklikus ismétlődés. 6. feszültség és izgalom jelenléte. E) a mese jelentősége: a gyerek kettős tudatban él. Tudja, hogy amit hall, az a mese világa, de ez nem jelenti azt, hogy nem lenne igaz. A mese is valóságos világ, más időben, más térben. A mese sok szimbólummal dolgozik. A mese során azonosul egy szereplővel, aki ha győz, akkor önmaga is győz. Például legkisebb királyfi. Ő is ilyen kicsi, kiszolgáltatott, ezer veszéllyel néz naponta szembe. Ha sokat kér egy mesét, az elgondolkoztat, hogy milyen küzdelmei lehetnek. Hogy ha a mese igaz, akkor a bibliai történet is igaz a számára. A különbség a kettő között az, hogy a mese lezárt történet, a bibliai történet viszont mindig nyitott. F) a kortárskapcsolatok jelentősége: az óvodai korszak az, amikor kortárskapcsolatot kezd kialakítani. Lassan épít ki kapcsolatot. Oviban látja a másikat, elfogadja, de külön játszik tőle, de már megjelent egy külső ember az életében. Egy idő után már közösen fognak játszani. A katechézis szempontjai:1. A felnőttek katechézise. Módjai: házasság és családgondozás; gyülekezeti integrálás; szemléletformálás egyéb módjai (közösségi hatások, példaadás üzenete). 2. A kisgyermekek katechézise. Az istenkép alakulásának jellemzői. Döntő befolyása a szülőképnek van és valamennyiben a katechétának is. Rajtuk mérik le, milyen Isten. Istenről nincsen képe, a szüleiről van. A jó nevelési pont: a tananyag helyett a történetek. Elsősorban én érdeklem, az ahogyan vele bánok. A maga hitét ebből szűri le. A tananyag helyett kapcsolat kell. Ha őt elfogadom, akkor Isten is elfogadja. Örül annak, hogyha valaki elfogadja. Komolyan kell vennünk az életkori jellemzőket: rövid ideig tud figyelni. Ahány éves annyi perc. Fantáziaigény, önkéntelen motiváltság (kedvünkért sok mindent megtesznek), szimbólumérzékenység, konkrét gondolkozás, rövid, kerek mondatok. Óvodában nehéz katechézis tanítani, otthon a szülő katechizál. 2. TÉTEL: A MÁSODIK GYERMEKKOR A második gyermekkor, vagy iskoláskor 6-12 éves korig terjed. Piaget szerint ez a konkrét műveletek időszaka. Belső logikai folyamatok leképezésére képes. Fejben összead, kivon, összerak, sorba rendez. Freudnál ez a klasszikus iskoláskor (latentia). Ilyenkorra elalszanak az ösztönök, a külvilág felé fordul. Eriksonnál ez a korszak teljesítmény, kreativitás a kisebbrendűségi érzéssel szemben. A gyerek teljesíteni akar, meg akar felelni a felnőtt világnak. Nagyon kreatív, az iskola ebben a fejlődésben sokat ront. Itt szembesül a tudatlanságával, a hiányosságaival. A tanár az, aki megmutatja mit kell tudni. A tanárok többsége nő, a tudást a nőhöz kapcsolja. Ha a teljesítésben nem bátorítják, csökkentértékűnek érezheti magát. Adler szerint a kisebbrendűségi érzés a legfőbb motiváció. 7-13 éves korban a hit második fokozatba kerül. Van aki élete végéig ebben van. Mitikus, szószerinti hit ez. Képes hosszú memoritereket tudni. Különbséget tud tenni igaz és nem igaz közt. Empirikussá válik. Fontosak a történetek, amelyek által egységet talál. A bibliai történetek tájékozódási pontot adnak, csakhogy ezeket szó szerint érti. Innen az elnevezés is. P- Tóth Béla literális hitnek fordítja. A történeteket úgy érti, ahogy le van írva. A szimbólumok még egy dimenzióban jelentenek valamit: ennek ez a jelentése… Istent emberi lényként fogadja el. Ő a jó isten, emberi tulajdonságai vannak. Az a baj, ha itt megáll, akkor a gyülekezetben is nehézsége lesz emiatt. Zavart fog neki okozni a több dimenzió. Erőssége az, hogy nyitott a történetre, gyengesége, hogy a szószerűség határokat húz. Megalázó lehet átélnie azt, hogy mennyire nem felel meg ezeknek a történeteknek. 4. TÉTEL: A KATECHÉZIS MÓDSZEREI 1. Felkínáló munkamódszer: az egyház legrégibb munkamódszere. A hangsúly az információn van. Beavatja a tanulót a bölcsességbe, a tudásba. Középpont a tanulás. Három modellje van: a) instrukciós modell: utasítást ad. A tanár elmondja mit kell tudnod, hogyan kell tudnod, hogyan alkalmazhatod a saját életedre. Analízis által (elemez versről versre), parafrázis által (u.a-t más szavakkal próbálja egyszerűsíteni). A tanuló szempontjából nagyon nehéz, mégis ez a leggyakrabban használt. B) demonstrációs modell: a szöveg mellé hang, kép, zene társul. Érzékszervi megközelítés, ami az anyaghoz kapcsolódik. Ez volt a módszer legmagasabb foka sokáig. A kép jobban befolyásol, mint a szó. Kiszámíthatatlan melyik kép marad meg benne. Én ilyennek képzelem el Jézust – ez illusztráció, ő milyennek képzeli el. C) narratív modell: felkínálom az ismeretet, ami valójában egy történet, Isten története a világgal. Ez nem történelem. A történetek funkciói: - tükörfunkció, amikor a hallgató meglátja benne önmagát, asszociációkat kelt benne. – modellfunkció, ami konfliktus helyzetet old meg (Zákeus). Megoldási lehetőségeket javasol. Közvetítő funkciója van, az idegenről könnyebb beszélni. - hagyományközvetítő funkció, - transzkultúrális funkció, ami egy adott kultúrát képvisel, - regresszív funkció, visszaviszi a hallgatót; és –ellenminta funkció. El lehet fogadni és el lehet utasítani. Identifikációs folyamat: miközben hallod a történetet, beleéled magad valamelyik szereplő sorsába és megindul benned a változás. A Biblia legnagyobb része történetekből áll. 2. Dialógikus munkamódszer. Didaktikai módszerekkel próbálja rávezetni a tanulót, a választ ő tudja legjobban, de a gyerektől akarja hallani. Élményvilágot akar a gyerekből felhozni. Olyat kell kérdezni a gyerektől, amit nem tudok. Mi a véleményed róla, mi jut eszedbe róla. Ez fogalomtanításban nagyon fontos. Olyan szintre jutunk el, amire ők akarnak. Ha úgy érzem, hogy magától nem tud kitalálni valamit, el kell játszani. Nem én osztom ki a szerepeket. 3. Felfedező vagy felfedezéses munkamódszer. Egy gyerek, aki tud, az hozza magával az információt. Az önálló munkájára nagyon keveset építünk. Motiválni kell őt. Legnagyobb motiváció az elismerés. Nagyon fogok örülni, ha megcsinálod. Mindig értékelni kell a munkát.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!