BejelentésPótor Imre honlapja
"Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség." Fil 1,21.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

Vásárosnamény


Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tisza, Szamos és Kraszna találkozásánál fekszik. Mintegy 10 ezer ember lakik itt.

A kisváros három református egyházközsége közül az I. kerület református temploma a Kraszna mellett található. Vasárnaponként mintegy 130-an gyűlekezünk össze az istentiszteletekre.

A gyülekezetben gyermek- és ifjúsági munka is folyik. Nyaranta gyermekevangélizációs hetet szervezünk.

Évenként evangélizációs és hitmélyítő hetet, körzeti csendesnapot tartunk.

 

 

A VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISSZIÓI MUNKATERVE – 2018-BAN

 

 

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:


a./ Nagysága: A 2017. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒869 református családról tudunk, ez 1547 fő; 1‒636 fő van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-412. szám alatt történt. Átlagosan 1˗194 család ad adományos-borítékokot.

 

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 110 fő; délután 10 fő.

 

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2017-ben 543 férfi és 952 nő, összesen 1.495 fő élt úrvacsorával.

 

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják˗hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket.

 

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

f./ 2014-el kezdődően presbiter-bibliaórát tartunk – havonta egy alkalommal. Ezeken a presbiterek néhány tagja vesz részt.

 

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Istennek hála jó. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

 

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet - vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet - Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 110 fő. Januártól márciusig a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket – ha igen hideg van. A részvétel dinamikusan növekedett.

Gyülekezeti Házban - vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 10 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 20 fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) - szerdánként – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Öregotthon – szerdánként kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

 

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

 

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

 

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra (nyáron 19.00 óra)

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően többen is elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. - A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

 

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00–18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő

Konfirmációi óra – Kedden 10.40-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente pénteken - 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelkigondozás – szerdán délután; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla egyháztag.)

Hittan órák – óvoda, általános- és szakiskola - órarend szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés - vasárnapi istentiszteletek előtt és után. - Vezeti: Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint - február 15-től pünkösdig) - vasárnap 15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


Presbiteri - bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás - igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban több presbiter, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.

Lelkigondozói beszélgetések - kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné

Házi beteglátogatás és betegúrvacsora - kérésre, megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Ifjúsági énekkar - alkalmanként, ünnepek előtt - Vezeti: maga a csoport.

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2018. október 22˗26-ig. - Vezeti: Szegediné dr. Költő Eszter és Szegedi Gyula nagyvarsányi ref.
lelkipásztorok.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2018. július 30 – augusztus 3.- Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné

Presbitercsaládok Napja – 2018. augusztus 14. szombaton Tarpán Juhász István és Felesége birtokán. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Volt konfirmadus találkozó (1964–1968-ban konfirmáltak.) – 2018 őszén. - Vezeti: Dr. Pótor Imre

Ökumenikus istentisztelet – Március 15-én, csütörtökön 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Gyászolók vasárnapja – 2018. november 4-én. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 29-én, szombat délután – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti készülődés – Tóthné Baráth Mária vezetésével.

 

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: - Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát (2018. 03. 05‒10.).

Más konferencián való részvétel: - A szomszéd egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? - Találkozó konfirmáltak részére.

 

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 8 csop.; Általános iskolában 29 csop.; Szakiskolában 1 csop. összesen: 38 óra, 38 csoport;

 

Gyermeklétszám: óvodás 135 fő, szakiskolás: 9 fő, általános iskolás: 311 fő; összesen: 455 fő

Hitoktatók: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imre 4 óra; Dr. Pótor Imréné: 7 + 8 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 9 óra; Kósa Barnabásné: 10 óra. Összesen: 4 +15+9+10= 38 óra

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelkimunkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

 

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedden 10.40-től – Vezeti: Dr. Pótor Imre Anyaga: Konfirmációi Könyv.

 

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 10 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné;

 

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja

 

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Renoválnunk kell a templom párkányzatot.

 

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:

A Missziói Bizottság megtárgyalta a Missziói Munkatervet 2018. január 29.

- Az egyháztagság, teljes egyháztag fogalma ismertetése vasárnapi gyülekezet előtt (Dr. Pótor Imre);

- A Palánta Bábos csoportot hívjuk meg a gyermek-evangélizációs hét egy napjára – adományt gyűjtünk nekik kitett perselyben. (Tóthné Baráth Mária)

- Tartsunk Családi Napot a gyermekhét szombatján (augusztus 4-én) Tarpán a Juhász házaspár birtokán. rre hívjuk meg Pintér Béla evangéliumi énekes bizonyságtévőt. (Tóthné Baráth Mária)

- Házaspároknak tartsunk külön napon előadást, csoportos megbeszéléssel. Hívjuk meg erre Kovács Károly tanár urat és feleségét Debrecenből. (Cs. Kovács Sándorné).

- Templomba hozzuk el a hittanos csoportokat egy-egy órára húsvét és pünkösd között – legyen templomélményük. (Király Ákosné és hitoktatók).

- Szórólap készítése évi egyházi programokról, dátumokkal – 600 példányban – (Szabóné Széles Erzsébet).

- Istentisztelet előtt gyermekcsoportok tartsanak rövid beszámolót. (Gyermekmunkások).

- Kátés csoportot vigyük el tiszai kirándulásra. (Gyermekmunkások).

- A tanácsteremben az úrvacsorázás a gyülekezeti záróének alatt történjen – a tanácsteremben előkészített szentjegyekkel.

- A bibliaóra időpontját szószéki hirdetéssel is közöljük.

A Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2018. február 2.

……………………………………………. ………………………………

(Ács Ferenc gondnok sk.) PH (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)


Kiegészítés:

Január 1. Újévi istentisztelet a templomban – 10.30.

Január 21-28: Egyetemes imahét - gyülekezeti ház – 19.00

Január 28. Vasárnap 10.30. Imahét – úrvacsora - templomi istentisztelet

Február 12-17. Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 19.00

Február 18. 10.30. Böjti – úrvacsora - templomi istentisztelet

Március 15. Nemzeti ökumenikus istentisztelet a templomban 10.30-tól

Utána szeretetvendégség a gyülekezeti házban

Március 24. szombat 13.00 – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban

Március 26-április 31 – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 19.00 órától

Április 1. vasárnap – Húsvét – 10.30. úrvacsora – templomi istentisztelet

Április 1. vasárnap – Húsvét – 15.00 – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban

Április 2. hétfő Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól

Április 21. szombat – vagy Június 2. szombat - tervezés alatt!!!: Gyülekezeti kirándulás Gödöllőre??

Május 13. vasárnap – konfirmáció – templomban 10.30.

Május 14-19. Hétfőtől szombatig: 19.00 – Bűnbánati istentiszteletek

Május 20. vasárnap – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól

Május 20. vasárnap – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól.

Május 21. hétfő – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól

Július 14. szombat 10.00 – Presbiteri Családi Nap – Tarpán Juhász István és felesége birtokán

Július 30-augusztus 3. 9.00-13.00 - Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban

Augusztus 4. szombat 10.00 – Gyülekezeti Családi Nap – Pintér Béla előadása - Tarpán Juhász István és felesége birtokán

Augusztus 18. szombat - 14.00-től – Házaspárok napja – Előadók: Dr. Kovács Károly és felesége

Augusztus 20. vasárnap 10.30 – templomi istentisztelet –

Augusztus 21-25. hétfőtől szombatig bűnbánati hét

Augusztus 26. vasárnap – 10.30. - újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban

Szeptember 29. szombat 14.00-16.00 – Idősek Napja

Október 22-26. hétfőtől péntekig – hitmélyítő (gyülekezeeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom - 18.00)

- és Szegedi Gyula és Szegediné dr. Költő Eszter nagyvarsányi lelkipásztorok szolgálataival

Október 28. vasárnap 10.30 újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban

Október 31. szerda – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 19.00

November 4. vasárnap – 10.30. Gyászolók vásárnapja – templomban

December 17-22. Hétfőtől szombatig – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház - 19.00

December 24. Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától

December 25. vasárnap – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól

December 25. vasárnap – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól.

December 26. hétfő – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00

December 31. hétfő – 17.00 Évzáró istentisztelet a templomban

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!