BejelentésPótor Imre dr. habil. honlapja
Mindig tedd meg, amit meg tudsz tenni. Ez teszi értékessé az életedet. Köszöntöm honlapomon!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
http://church.lutheran.hu/luther/95thesen.html A 95 TÉTEL DR. LUTHER MÁRTON ________________________________________ Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wit¬ten¬bergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. ________________________________________ 1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbá-natra térés legyen (Mt 4,17). 2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátétel-re, ami a papok közreműködésével történik. 3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a bűnös mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet. 4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyűlöli vétkes önmagát (ez az igazi belső bűnbánat), vagyis a mennyek országába való bemenetelig. 5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátevő bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint maga rótt ki. 6. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt Istentől megbocsátott-nak jelenti ki és fogadja el. Viszont kétség kívül megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket: ezek semmibevétele esetén a vétkesség kétség kívül megmarad. 7. Isten senkinek nem bocsátja meg vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá ne vetné a megalázkodót min-denben a helyette eljáró papnak. 8. A bűnbánati egyházjogszabályok csak az élőkre érvényesek, és azok szerint haldoklókra semmit sem szabad kiróni. 9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szentlélek a pápa által, mikor (a pápa) a rendelkezéseiben mindig kivétel-lé teszi a halál óráját és a szükséghelyzetet. 10. Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a haldoklóktól egyházjogszabály szerinti bűnbá-nati teljesítményt követelnek a purgatóriumban. 11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a konkolyt, hogy az egyházjog szerinti jóvátevő bűnhődést át lehet vál-tozatni purgatóriumbeli bűnhődésre, akkor hintették el, mikor a püspökök aludtak. 12. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket nem a feloldozás után, hanem a feloldozást meg-előzően szabták ki, hogy ezzel próbára tegyék a töredelem őszinte voltát. 13. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyházjogi szabályok számára már halottak, joggal illeti meg őket az azoktól való feloldás. 14. A haldoklóban lelki épségének és szeretetének tökéletlensége szükségképpen nagy félelmet támaszt, annál nagyobbat, minél tökéletlenebb volt. 15. Ez a félelem és borzadás magában is elég (hogy mást ne mondjak) a purgatóriumi szenvedést előidéz-ni, mivel a reménytelenség borzalmával határos. 16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium és menny úgy különbözik egymástól, mint reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság. 17. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van szükségük, hogy mind félelmük fogyjon, mind szeretetük szaporodjék. 18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel sem szentírási helyekkel, hogy (a purgatóriumban lévő lel-kek) kívül lennének a szeretetet kiérdemlő vagy azt fokozó állapoton (Isten irgalmán). 19. De az sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis mindnyájan biztosak és biztonságban vannak bol-dogságra jutásuk felől, jóllehet mi ebben teljesen bizonyosak vagyunk. 20. Tehát a pápa a minden bűnhődés teljes elengedésén nem egyszerűen minden bűnhődés elengedését ér-ti, hanem csak az általa kiróttét. 21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt mondják, hogy a pápa bűnhődés elengedése ez embert minden bűnhődéstől feloldja és megmenti. 22. Éppenséggel semmit nem enged el a purgatóriumban levő lelkeknek, amit ebben az életben kellett volna az egyházi jogszabályok szerint teljesíteniük. 23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bűnhődése valamilyen elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a legtökéletesebbek kaphatják meg, tehát igen kevesen. 24. Természetesen az emberek legnagyobb részét becsapják, amikor nagy hanggal, minden megkülönböz-tetés nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés feloldását. 25. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében. 26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a (purgatóriumban lévő) lelkeknek nem a kulcsok hatalmával ad elen-gedést, (amivel (ott) nem rendelkezik), hanem közbenjáró könyörgés által. 27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll. 28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsi-ság. Az egyház közbenjáró szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől függ. 29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban lévő lélek arra, hogy őt onnan kiváltsák? A legen-da szerint sem Szeverinusz, sem Paszkálisz (pápák) nem igényelték ezt. 30. Senki sem biztos a maga töredelmének valódisága felöl, még kevésbé a következmény: a teljes elen-gedés felől. 31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó ember, épp olyan ritka az igazán elengedést nyerő, vagyis nagyon ritka. 32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsúcédulákkal biztonságban hiszik magukat az üd-vösségük dolgában. 33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a pápának azok az elengedései (azaz bú-csúi) Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék, amely által rendbe jön az ember dolga Istennel. 34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bűnbánat szentségével (és) ember által kiszabott jóvátevő bűnhődésre vonatkozik. 35. Nem keresztyénséget prédikálnak, akik azt tanítják, hogy aki lelkeket akar kiváltani vagy gyónási ki-váltságot vásárolni, annak nincs szüksége töredelemre. 36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésé-ben búcsúcédula nélkül is. 37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az részese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is. 38. A (bűnhődés) pápai elengedését és a (kegyelemben) részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, mert az (mint mondtam) az isteni elengedés kinyilvánítása. 39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz töredelmet. 40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, viszont a búcsú bősége elkényelmesít és a bűnhődést gyűlöletessé teszi, legalábbis esetenként. 41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikálni, nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet jócselekedeteinek. 42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véleménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekin-tetben nem állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel. 43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol. 44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb. 45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását. 46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy - hacsak nem dúskálnak a fölöslegben - mindazt, ami az élet fönntartásához szükséges, tartsák kötelességüknek házuknépe javára fordítani és semmiképp se pazarolják búcsúkra. 47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásárlás nem parancsolat, hanem szabad döntés dol-ga. 48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a búcsúban való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos imádkozást akarja elérni sem mint a készpénzt, mert az előbbire nagyobb szüksége van. 49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bi-zalmunkat. Viszont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az istenfélelmünk. 50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. 51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha szükséges volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azokat, akiknek legtöbbjétől némely bú-csúhirdetők kicsalják a pénzüket. 52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte. 53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt Isten igéjét más templomokban telje-sen elnémítják. 54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikációban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje hirdetésének. 55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonu-lással és egy szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a legnagyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, száz szertartással kell hirdetni. 56. Az egyház kincse, amelyből a pápa a búcsú nincs eléggé megnevezve, és Krisztus nép is ismeri azt. 57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, mert azokat sok egyházi szónok nem egyköny-nyen osztogatja, hanem inkább gyűjti. 58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hiszen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, munkálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső ember számára pedig a keresztet, a ha-lált és a poklot. 59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a szegények, de ő korának szokásos kifejezé-sével élt. 60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: az egyház kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott). 61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a (meghatározott) esetekre (vonatkozóan) elegendő a pápának a saját hatalma. 62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. 63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. 64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból elsőkké tesz. 65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az anyagi javak embereit halászták. 66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az emberek anyagi javait halásszák. 67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás, - valóban az, de a kereset szempontjából. 68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a kereszt jóságához mérten a legeslegkisebb do-log. 69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogad-ni, 70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa megbízása helyett. 71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot érdemel, 72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak önkénye és önfejűsége ellen. 73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el, 74. De sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik a búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszásán mesterkednek. 75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy feloldozhatják az embert, még ha valaki képte-lenséget mondva - az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg. 76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bű-nöket sem vehetik el. 77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa - ká-romlás Szent Péter és a pápa ellen. 78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pápának is nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, a gyógyítások kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 12,9-10. szerint. 79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjé-vel. 80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teológusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikálja-nak a népnek. 81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredményezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekintélyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az egyszerű hívek fortélyos kérdéseitől. 82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksé-ge miatt, ami minden indíték közt a legigazságosabb - ha számtalan lelket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre? 83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem ad-ják vissza, vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált? 84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen szeretetből, saját rászorultsága miatt? 85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírások ténylegesen és mint régóta nem alkalmazot-tak, magukban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való mentesítés pénzzel, búcsúk engedé-lyezésével, mintha érvényesek és hatályosak volnának? 86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga pénzéből, mint szegény híveiéből? 87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elengedésre és (kegyelemben) részesítésre? 88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, mint abból, ha a pápa - amit most csak egyszer tesz meg - naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) részesítést a hívek bármelyikének? 89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által keresi, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok ugyanolyan hatásosak? 90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hatalommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszo-lással oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt nevetségessé, a keresztyéneket pedig sze-rencsétlenné tesszük. 91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatának megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni mindezekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének. 92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének: "Béke, béke." - de nincs béke! (Ezékiel 13,10.16). 93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének: "Kereszt, kereszt!" - de nincs kereszt! 94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisztust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekezzenek, 95. És abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22). Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. (1 Kor. 3:11.) ------------------------------------------------- http://teol.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/eszkozok/szotar.html#a TEOLÓGIAI SZAKKIFEJEZÉSEK a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ________________________________________ Teológiai szótárunk folyamatosan bővül. Aki nem találja meg szótárunkban azt a szót, amelyet keres, kérjük írja meg nekünk, hogy ezzel is gazdagíthassuk a kereshető szavak listáját. A szótárban elsősorban általános teológiai és etikai, főként a bioetikában elterjedten használatos szavak találhatók, egy-egy monogrammal. Ezek a származási helyre utalnak. Ajánlott és felhasznált irodalom: Bölcskei Gusztáv / Lenkey István, Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára. Ethnica Alapítvány / Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke: Debrecen, 1991. 100 o. (BL) Enyvvári Jenő (szerk), Philosophiai szótár. Franklin Társulat: Budapest, 1918. 173 o. Glauben heute. Ein Lesebuch zur evangelischen Theologie der Gegenwart herausgegeben von Gert Otto. Furche-Verlag: Hamburg, 1965. 331 S. 320-324. old. Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal. Második kiadás. Ariadné könyvek. Tankönyvkiadó Vállalat: Budapest, 1991. 190 old. Hauck, Friedrich / Schwinge, Gerhard: Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch. 6., durchgesehene und ergänzte Auflage. Mit einem Verzeichnis von Abkürzungen aus Theologie und Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1987. 238 S. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1480) Hézser Gábor: A pásztori pszichológia... Kránitz Mihály / Szopkó Márk, Teológiai kulcsfogalmak szótára. Szent István Társulat: Budapest, 2001. 218 o. Mildenberger, Friedrich: Grundwissen der Dogmatik. Az orthodox egyház. Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1994. március. 25 old. (Ökumenikus Tanulmányi füzetek, 7. szám) Őrizkedjünk az "idegen tanításoktól". Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1995. december. 42 old. (Ökumenikus tanulmányi füzetek. 12. szám.) Rahner, Karl - Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. 10., Kuno Füssel közreműködésével teljesen átdolgozott, új kiadás. Szent István Társulat: Budapest, 1980. 809 old. Schrey, Heinz-Horst: Kurze Erklärungen theologischer Begriffe. 419-432. S. in: Theologie für Nichttheologen. ABC protestantischen Denkens. Herausgegeben von Hans Jürgen Schultz. Kreuz-Verlag: Stuttgart, Berlin, 19682 . 449 S. Steiger Kornél, Filozófiai Kislexikon. Fiesta-Saxum: s.l., 1999. 192 o. "Új vallások" a bibliai hit mérlegén. Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1994. június. 50 old. (Ökumenikus Tanulmányi füzetek, 9. szám) Zsinagóga és egyház. Van-e antiszemitizmus a Bibliában? Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1993. június. 41 old. (Ökumenikus tanulmányi füzetek, 5. szám.) Felhasznált irodalom: FA: Ferenczi Andrea, Genetika - génetika. Beszélgetések. Harmat Kiadó: Budapest, 1999. 149 o. (Fontosabb fogalmak magyarázata, 141-146.) GGy: Groó Gyula (összeáll.), Teológiai szótár. Evangélikus Teológiai Akadémia: Budapest, 1956. 57 old. ________________________________________ A A-Life--- ang mesterséges élet ab ovo--- lat kezdettől fogva. GGy abrenuntiatio diaboli--- lat Ünnepélyes ellentmondás az ördögnek, a keresztelésnél a hitvallás elmondása előtt. Vö. Luther Márton, Keresztelési Könyvecske. GGy absolutio--- lat feloldozás, oldozat (a gyónásban a bűn terhe alól) GGy absolutio generalis--- lat általános feloldozás. GGy abszolút--- lat (absolut) Feltétlen, független, önálló. Ellentéte: Relatív, viszonylagos. GGy ABSTINENTIA--- Önmegtartóztatás. GGy ABSTRACT--- Elvont, elvonatkoztatott, nem szemléletes. Ellentéte: konkrét. GGy ABSURDUM--- Értelmetlenség, lehetetlenség. GGy ABUSUS--- Visszaélés. GGy ABYSSUS--- Alvilág, holtak és démonok birodalma az antik világképben. GGy ACATHOLICUS--- Nem katolikus. A hazai egyháztörténet folyamán a r. kat. részről gyakran így nevezték a reformáció híveit és a görög keletieket. GGy ACCEPTATIO--- Elfogadás. GGy ACCIDENS--- Járulék, a skolasztikában a lényeghez járuló tulajdonság. Ellentéte: essentialis. GGy ACCIDENTIA--- Járulékok. GGy ACCLAMATIO--- Közfelkiáltás, üdvözlés, felhívás. GGy ACTA APOSTOLORUM--- "Az apostolok cselekedeteiről írott könyv". Általánosan használt rövid alakja: Acta. GGy Acta SANCTORUM--- A szentel életéről szóló r. kat. gyűjteményes mű. GGy ACTUS--- Cselekvés, megvalósítás. GGy ACTUS PURUS--- A tiszta, akadályt nem ismerő cselekvés. GGy ACTUS FORENSIS--- bírói ítélethozatal, ítélkezés. GGy A.D.= ANNO DOMINI--- Az Úr évében. A Krisztus születése utáni évek megjelölése. A keltezés megjelölése. GGy ADAEQUAT--- Megfelelő, pontos. Ellentéte: Inadequat. GGy ADAMITÁK--- Rajongó szekta, amely a paradicsomi állapotokat akarta megvalósítani. GGy ADESSENTIA--- Jelenlét, közellét (Isten mindenütt jelenvalóságával kapcsolatban). GGy ADHORTATIO--- Intelem, buzdítás felszólítás. GGy ADHORTATIVE--- Intő. buzdító módon. GGy ADIAPHORON--- Erkölcsi megítélés szempontjából közömbös dolog. AD MAIOREM DEI GLORIAM--- Isten nagyobb dicsőségére. Rövidítése: A.M.D.G. A jezsuiták jelmondata. ADOPTIANIZMUS--- Az a felfogás, amely szerint az Atya Jézust csak megkeresztelésekor fogadta fiává. ADORATIO--- Imádás. Skolasztikus fokozatai--- Latreia, Hyperdulia, Dulia. ADVENTUS--- Eljövetel, ádvent. Az egyházi esztendőnek a karácsonyt megelőző része, amely Krisztus eljövetelére készít elő. ADVENTISTÁK--- Szekta, amely tanításának középpontjába Krisztus közelinek vélt eljövetelét állítja. ADVOCATUS DIABOLI--- Az ördög képviselője. Szentté avatási perekben az a pap, aki a szentté avatandóra terhelő anyagot adja elő. ADVOCATUS DEI--- Isten képviselője, aki a szentté avatandó védelmét látja el. ADVOCATUS ECCLESIAE--- Az egyház képviselője peres vagy vitás ügyekben a világi hatóság előtt. AEON, AIÓN--- Az időnek egy bizonyos szakasza, világkorszak, világ. AEQUIVALENS--- Egyenlő értékű. Megfelelője valaminek. Aequivocatio--- lat fil A beszédnek olyan módja, amelyben azonos kifejezés többféle tartalmat fejez ki (oJmwnuvmw", aequivoce, ekvivok).1 Ellentéte az univocatio. AETIOLOGIA--- Az okokról, tudniillik a dolgok és jelenségek, okairól szóló tanítás. AFFECTUS--- Szenvedély, indulat,erős érzelmi meghatározottság. AFFINITAS--- Rokonság, vérrokonság, vérrokonságon alapuló házassági akadály. AGAPE--- Szeretet, a hitből fakadó keresztyéni szeretet, de az a szeretet is, amellyel Isten szeret minket. Szeretetvendégség az őskeresztyén és az újabb kori magyar protestáns gyakorlatban. AGENDA--- Teendők, tennivalók, egyházi szertartások könyve. AGNOSTICISMUS--- Olyan nézet, amely szerint Istent és a dolgokat nem ismerhetjük meg lényegük szerint. Általában mindenféle biztos ismeret megszerzésének lehetőségében való kételkedés. AGNUS DEI--- Isten báránya t.i. Jézus Krisztus. A mise és az úrvacsora egyik része. AGRAPHA--- Íratlanok (Tsz.)-Agrafhon (Esz.) Jézusnak az evangéliumokban fel nem jegyzett szavai. AKRIBIA--- Pontosság. AKROMATIKUS--- Folyamatosan előadó tanítási mód. Ellentéte: az erotematikus. AKTUÁLIS BŰN--- cselekedetbeli bűn. Ellentéte: a habituális bűn, vagyis az emberi természet bűnös állapota. ALBA--- Fehér, fehér lenvászon miseing. A LIMINE--- Eleve, kezdettől fogva. allél--- biol Egy gén két vagy több különböző lehetséges formája, változata. FA ALLEGORIA--- Képes beszéd, olyan beszédforma, amelynél a képsorozat minden mozzanata mögött egy másik, szellemi értelem húzódik meg. Alliance--- (szövetség) 1851-ben a pápás törekvések elhárítására alakult Evangéliumi Alliansz--- Evangéliumi Szövetség. Utóbb felekezetközi protestáns, pietista jellegű mozgalommá vált. Mai fő tevékenysége a minden esztendő elején világszerte megrendezett alliansz-imahét. ALMA MATER--- A tápláló, jóságos anya. Iskolákat, tanintézeteket szoktak így nevezni. ALLOIOSIS--- Felcserélés, átváltás a beszédben; Zwingli és Kálvin szerint puszta nyelvi fordulat, ha a biblia 1. Krisztusra vonatkoztat olyasmit, ami az emberi természet vonása (Lk.24,26) 2. ha Krisztus egyik természetének tulajdonít valamit, ami valójában a másik természetre értendő (Jn.6,55). A Formula Concordiae rámutat (a VIII.cikkében) ennek a felfogásnak a súlyos következményeire. Alzheimer-kór--- biol Időskori elbutulással járó betegség. Oka még nem pontosan ismert. Kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak. FA AMANUEENSES DEI--- Isten írnokai. A verbális inspiráció tana szerint a bibliai könyvek szrzői a Szent Léleknek csupán az írnokai voltak. AMEN--- Úgy legyen. aminosavak--- biol A fehérjék építőkövei. Valamennyi fehérje számos aminosav láncszerű egymáshoz kapcsolódásával épül fel, melyek sorrendjét a DNS nukleotidsorrendje határozza meg. Az élővilág összes fehérjéjét 20 különböző aminosavból álló, általában néhány száz aminosavat tartalmazó láncok építik fel. FA amniocentézis--- biol A magzatburok átszúrása - a hasfalon keresztül - a magzatvíz vizsgálata céljából. Az így nyert magzati sejtek fenntartása és tenyésztése során kromoszómavizsgálatok is elvégezhetők. FA AMPHIKTYON--- Vallásos jellegű törzsközösség az antik világban. ANABAPTISTÁK--- Újrakeresztelők. A reformáció korában keletkezett irányzat, felekezet, amelynek utódja a baptisták felekezete. (Ők ezt a nevet elutasítják) ANACHORÉTA--- Remete. ANAGOGE--- A Szentírásnak a győzelmes egyházra (Ecclesia triumphans) vonatkoztatott képies értelmezése. Képies értelmezés. ANAKAPHALAIOSIS--- Befejezés, Összefoglalás, Krisztus üdvözítő művének tökéletességre vitele. ANAKRONIZMUS--- Időszerűtlenség, korszerűtlenség, kortévesztés. ANALOG--- Megfelelő. ANALOGIA--- Hasonlóság. ANALOGIA ENTIS--- A létező hasonlósága; a r.kat. tanítás szerint az isteni dolgok a létező, tehát teremtett dolgok ésszel is felfogható hasonlóságában tükröződnek. A.FIDEI--- A hit hasonlósága; a reformátori tanítás szerint az isteni dolgokat csak hittel, a hiten keresztül ragadhatjuk meg. ANAMNESIS--- Emlékezés. Az úrvacsorai liturgiában a szereztetési igék után Jézus halálára emlékeztető imádság. ANATHEMA--- Eredetileg az isteneknek felajánlott áldozat; az egyházi szóhasználatban--- átok, kiátkozás. ANCILLIA--- Szolgáló. ANCILLA THEOLOGIAE--- A középkorban a filozófia mellékneve. ANGELOLOGIA--- Az angyalokról szóló tanítás. ANGELOLATRIA--- Angyalimádat, az angyalok tisztelete. ANGELOPHANIA--- Angyaljelentés. ANGLOKATHOLICIZMUS--- Az anglikán egyház Rómához hajló irányzata. ANIMATIZMUS--- (anima: lélek) Az a felfogás,amely szerint az egész mindenség élettől áthatott. ANNATÁK--- (annus:év) A pápai pénztárba befolyó évi járulékok. ANNALES--- Évkönyv. ANOMALIA--- Szabályellenesség, rendellenesség, visszásság. ANOMOIOS-VALLÓK--- Radikális ariánusok, akik azt is tagadták, hogy Krisztus az Atyához hasonló (anhomoios= nem hasonló). ANTAGONISMUS--- Ellentét, harc. ANTEPENDIUM--- Függöny. Az oltár elsó részén függő szines, többnyire díszített kendő. ANTHROPHOLOGIA--- Az emberről szóló tanítás. ANTHROPOMORPH--- Emberhez hasonló. ANTHROPOMORPHISMUS--- Emberi vonások vagy tulajdonságok Istenre vagy isteni lényekre ruházása, az istenség emberiesítése. ANTHROPOPHAGIA--- Emberevés. antibiotikum-rezisztencia--- biol Az antibiotikumok eredetileg egyes élőlények (többnyire gombák) által termelt, tehát természetes eredetű baktériumellenes anyagok voltak, melyek nagy részét ma már kémiai szintézissel állítják elő. Az antibiotikumok pusztító hatását kivédeni képes baktériumtörzseket nevezzük rezisztensnek, azaz ellenállónak. FA antigén--- biol Nem gén, hanem olyan anyag, melyet a test immunrendszere mint idegent azonosít be. Arra készteti a test immunsejtjeit, hogy specifikus molekulákat (antitesteket) termeljenek, amelyek ártalmatlanná teszik az antigént. (Deutschland 1998/1, 30.) ANTIMODERNIZMUS--- X.Pius pápa "Pascendi domini gregis" a. enciklikájában elítélte az u.n. "modernista" tanításokat,s 1910-ben elrendelte minden klerikus esküvel tartozik e tanításoknak ellene mondani. Antimodernista eskü v.ö. modernizmus. ANTROPOZOFIA--- Az indiai filozófiának Rudolf Steiner által továbbfejlesztett válfaja, amely azt állítja magáról, hogy az ember lényege, titokzatos erői és képességei felől magasabbrendű tudás birtokában van. V.ö. Teozófia. ANTROPOCENTRIKUS--- Emberközpontú. Olyan felfogás, amely az embert helyezi gondolkodásának középpontjába. Ellentéte: Teocentrikus-Istenközpontú. ANTIK--- Régi, ókori. ANTIKRISZTUS--- Krisztus visszajövetele előtt megjelenő Álkrisztus. (vö. Mt.24,24.) ANTILEGOMENA--- Olyan iratok, amelyeknek a KÁnonba való felvétele ellen tiltakoztak. ANTINOMIA--- Ellentmondás értelmünk törvényei szerint. ANTINOMIZMUS--- (nomos=törvény) Olyan irányzat, amely az ótestámentumi törvény érvényességét tagadja; olyan teológiai felfogás, amely az evangélium hírdetése mellet a törvény hírdetését feleslegesnek tartja;olyan felfogás, amely általában minden erkölcsi törvényt elvet. ANTIPHONA--- Zenei oktava: váltakozó éneklés két különböző magasságú hang, vagy kar között; általában váltakozó éneklés a liturgiában lelkész, kar és gyülekezet között; keretvers, vagyis zsoltáréneklést (psalmodia) kezdő és záró vers. ANTITHESIS--- Ellentétel. THESIS: Tétel. SZNTHESIS: Összetétel, egyesítés, magasabb egységben való összefoglalás. ANTITRINITÁRIUSOK--- A Szentháromság tagadói, másként unitáriusok. ANTITYPOS--- Az üdvösségtörténetben némely újszövetségi valóság ószövetségi előképe. APOKALYPSIS--- Feltárás, kijelentés, kinyilatkoztatás. Olyan iratok neve, amelyek főként az u.n. végső dolgokra, az utolsó ítéletre, a világ végére stb. nézve tartalmaznak kijelentéseket. APOKALIPTIKA--- Fenti vonatkozású iratok gyűjteménye, ill. csoportja, a szent iratok között külön műfaj. APOKALIPTIKUS--- Olyan személy, aki külön kinyilatkoztatás révén jut egyébként elrejtett ismeretek birtokába. APOKATASTASIS--- Helyreállítás. A.PANTON--- Mindenek helyreállítása. Olyan tanítás, amely szerint Isten a világ végén helyreállítja a dolgok eredeti, kezdeti rendjét, mindenkit üdvösségre juttat, a gonoszokat is. APOKRYPHUS--- Elrejtett; az istentiszteleti használatból kivont vallásos, szent iratok megjelölése,amelyek nem kerültek a Szentírás könyvei közé. Ellentéte: kanonikus. APOLOGIA--- Védelem, védelmező irat; az Ágostai Hitvallás Védőirata. APOLOGETIKA--- A rendszeres teológiának az az ága, amely a keresztyén hit igazságainak védelmezésével foglalkozik. APOLOGÉTÁK--- Az első századok keresztyénségének több teológusát hívták így, akik a pogány bölcselettel vitatkozva védték az egyházi tanítás igazságát. Justinus Martyr, Irenaeus, Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Origenes. APORIA--- Tanácstalanság, bizonytalanság, kétség. A POSTERIORI--- A későbbitől; következtetés a követlezményektől az előzményekre, az okozatból az okra. APOSTASIA--- Hitehagyás. APOSTATA--- Aki a hitét megtagadta. APOSTOL--- Küldött. Jézus kiküldött tanítvénya. APOSTOLI ATYÁK--- Az I. és II. század egyházi írói és teológusai közül azok, akik hagyomány szerint az apostolok tanítványai voltak. APOSTOLICA SUCCESSIO--- lat apostoli folytonosság vagy apostoli utódlás APOSTOLICUM--- Apostoli hitvallás, másként a "Hiszekegy". APOSTOLOS--- Az Újszövetség második része: Az Apostolok cselekedeteiről szóló kőnyv és az apostoli levelek. APOTHEOSIS--- Istenülés, megdicsőülés. A.POTIORI--- A főrész felel, t.i. valamely dolog megnevezése a főrészről. APPLICATIO--- Alkalmazás; a tétel gyakorlati és személyhez szóló alkalmazása a prédikációban; a bűnbocsánat személyhez szóló alkalmazása a gyónásban. APPROPRIATIO--- Tulajdonítás; a középkori teológia tanítása, amely szerint a Szentháromságot megillető isteni tulajdonságok és cselekmények a három személy közül egyiknek külön is tulajdoníthatók. APPROBATIO--- Megerősítés, hitelesítés, engedélyezés. APPROBATUR--- Engedélyezve. A PRIORI--- A filozófiában a tapasztalást megelőző, kezdettől fogva bennünk levő ismeret; Kant szerint a tiszta észből nyert általános érvényű ismeret. Ellentéte: a posteriori. APSIS--- A templomtér félköralakú vagy többszögletű lezárása, amely a szentélyt többnyire magában foglalja. ARBITRIUM--- Elhatározó képesség, akarat. LIBERUM A.: Szabad akarat. SERVUM A.: Megkötött, szolga akarat. ARCHAEOLOGIA--- Régiségtan, a régiségekkel foglalkozó tudomány. ARCHAIKUS--- Régi, régies. ARCHAISZTIKUS--- Régieskedő. ARCHAIZÁLÓ--- Régiesítő. ARCHIDIAKONUS--- Az óegyházban a püspök után következő első pap; a r.kat. egyházban ma is használt papi rendfokozat. ARCHIMANDRITA--- A keleti orthodox egyházban több kolostor fölött felügyeletet gyakorló apát. ARCHIVUM--- Irattár, levéltár. AREOPAGITÁK--- Dionysios Areopagita (500 k.) hívei, akik az egyháza tanítást újplatonikus misztikával keverték. ARGUMENTUM--- Érvelés. ARGUMENTUM E SILENTIO--- Érvelés azzal, hogy az illető dologról nem esik szó. ARGUMENTATIO--- Bizonyítás. ARIANIZMUS--- Arius (Areiosz alexandriai presbiter, IV.sz.) tanítása, amely szerint Krisztus nem egyenlő lényegű az istenségben Atyával, hanem csak hasonló az Atyához, teremtett isteni lény. Ellenfele Athanasius (Atanáz) volt, akinek tanítását az egyház elfogadta. ARIÁNUS--- Az Ariusról (Areiosz) elnevezett ( ariánizmus követője. ARMINIÁNUSOK--- Arminius leydeni teológiai professzor (XVII.sz.) követői, akik nem fogadták el Kálvin predestináció tanát. ARTES LIBERALES--- Az ókorban a szabad férfiak műveltségéhez tartozó tudományok; a középkorban a facultas artiumon tanított hétféle tudomány. ARTICULUS--- Cikk, hitcikkely. A STANTIS ET CADENTIS ECCLESIAE--- Hitcikkely, amellyel áll vagy bukik az egyház, t.i. a kegyelemből való megigazítás tana. ASCENSIO--- A mennybemenetel, Krisztus mennybemenetele. ASEBEIA--- Istentelenség. ASEITAS--- Istennek puszta önmagából eredő léte. GGy ASKESIS--- Gyakorlat, önmegtartóztatás, önsanyargatás. ASPERSIO--- Meghintés; keresztelésnél a vízzel való meghintés. Ellentéte: Immersio: bemerítés. ASSISTENS--- Segéd, segédkező személy, valamely egyházi szertartásnál segédkező pap. ASSISTENTIA--- Segédlet, részvétel. ASSISTENTIA ACTIVA--- Cselekvő részvétel ASSISTENTIA PASSIVA--- Passzív részvétel, amikor pl. a r.kat. pap házasságkötésnél csupán tudomásul veszi a felek házasságkötési szándékát (megegyezését, consensusát). ASPIRANS--- Pályázó; ma--- tudományos fokozatra készülő. ASSUMPTIO--- Az emberi természet felvétele; Jézus Krisztus aktusa, amellyel isteni személye Mária méhében magára vette az emberi formát, természetet. A.MARIAE--- Mária testi mennybevitele, a legújabb r. kat. dogma (1950). ASTROLOGIA--- Csillagjóslás. ASTRONOMIA--- A csillagászat tudománya. ATHANASIANUM--- Valószínűleg a VI.sz.-ból származó és tévesen Athanasiusnak (+373) tulajdonított óegyházi hitvallási irat; kezdőszavairól--- Symbolum Quicunque. ATHEISMUS--- Istentagadás. ATRIBUTUM--- Ismertetőjel, lényeges, megmaradó tulajdonság. ATTRITIO--- Töredelem. A skolasztika szerint az elégtelen, pusztán büntetéstől való félelemből eredő bűnbánat. Ellentéte--- Contritio--- Az Isten iránti szeretetből fakadó igazi bűnbánat. AUCTORITAS--- Tekintély. AUDITIO--- Hallomás, hangok érzékfeletti úton való tudomásulvétele, a látomás (visio) párhuzamos fogalma. AUDITORIU--- Előadóterem. AUGUSTANA--- t.i. CONFESSIO A.--- Az Ágostai Hitvallás. Az augsburgi (magyarul--- ágostai) birodalmi gyűlésen 1530-ban felolvasott hitvallási irat, a lutheri reformáció egyházának fő hitvallási irata. AUTENTIKUS--- Hiteles, megbízható. AUTODAFÉ--- A hit cselekedete ( a latin actus de fide-ből ); az inkvizíció ítéleteinek nyilvános, ünnepélyes kihírdetése és végrehajtása. AUTOKEPHAL--- Önálló, önkormányzatú, a keleti orthodox egyházban azon egyháztestek autokefál egyházak, amelyek más országbeli patriarkától függetlenek. AUTONOMIA--- Öntörvényadás, önkormányzat; autonom ember, aki nem ismer maga felett isteni tekintélyt. AUTOPSIA--- Szemtanuság. AXIOLOGIA--- Az értékekről szóló tanítás. AXIOMA--- Olyan alaptétel, amely nem szorul bizonyításra, mert önmagában is érthető, elfogadható. ASZEITÁS--- a se (lat), aseitas, aus sich (ném); másoktól független, önmagából való lét(e Istennek). RA ________________________________________ B B-Life--- ang biológiai (természetes) élet BACCALAUREUS--- A XIII.sz.-tól kezdve akadémiai fokozat, amely viselőjét egyetemi előadások tartására jogosította. BAPTISMA, BAPTISMUS--- Keresztség. BAPTISTA--- Keresztelő; az olyan felekezetek neve, amelyek a gyermekkeresztséget elvetik és ezért a hozzájuk bettérő felnőtteket újra keresztelik. Ezért újrakeresztelőknek (anabaptista) is nevezik őket. BAPTISTERIUM--- Keresztelő medence, esetleg k. kápolna. BARETT--- Sapka, süveg. A XV.sz. óta a papi süveg neve. BASILIKA--- Csarnok az ókori Athénben, az Archon Basileus székhelye; ókori, görög, római városok ítélkező-és vásárcsarnoka; óegyházi templomépítési forma. BENEDICTIO--- Áldás, megáldás, Isten kegyelmébe ajánlás. BENEDICTUS--- Zakariás éneke a Vulgata szövegének kezdőszava szerint ( Lk 1,68 kk.). BENEFICIUM--- Jótétemény, adomány, juttatás. BENEFICIA CHRISTI--- Krisztus megváltó művánek ajándékai, gyümölcsei. BIBLICITÁS--- Írásszerűség. BIBLICIZMUS--- Teológiai irányzat, amely egyoldalúan és kizárólagos módon a Biblián tájékozódik. BIGOTT--- Vakbuzgó. BILOCATIO--- Egyidejű testi jelenlét két különböző helyen. biotechnológia--- biol Élőlények, sejtek vagy azok alkotórészeinek felhasználása ipari célra, valamely termék előállítására. Noha a biotechnológia az emberiség igen régi tevékenysége (bor-, sör-, sajtkészítés), szokás néha modern biotechnológiaként csak azokat az eljárásokat összefoglalni, amelyeket a génsebészet vagy más modern genetikai technikák tesznek lehetővé. FA - A biokémia, a mikrobiológia és az eljárástechnika integrált alkalmazása. Célja a mikroorganizmusokban, sejt- és szövetkultúrákban és ezek részeiben rejlő lehetőségek technikai alkalmazása. (Deutschland 1998/1, 30.) BLASPHEMIA--- Szadalmazás, gyalázás, istenkáromlás. BOGOMILOK--- Dualista felfogást hirdető szekta a középkorban, főként a Balkánon. BONA FIDE--- Jóhiszemű. BONA VOLUNTAS--- Jóakarat. BRACCHIUM SAECULARE--- A világi, állami hatalom. BREVE--- kevésbé ünnepélyes formájú pápai okirat, körlevél. BREVIÁRIUM--- Papi imádságos könyv szentírási szakaszokból, az egyházatyákból és a szentek életéből összeállítva. BROAD CHURCH--- Széles egyház; szabadelvő anglikán egyházi irányzat. BUCHMANIZMUS--- Ld. Oxfordizmus. BULLA--- Ünnepélyesebb pápai okirat, körlevél. Bulla eredetileg az irat zsinóron függő pecsétjének a neve. C CAESAROPAPISMUS--- Olyan államegyházi rendszer, amelyben az egyház feje az államfő. CALAMI SPIRITUS SANCTI--- A Szent Lélek írótollai. Így nevezte a bibliai szerzőket a verbális inspiráció tanítása. CALIXTINUSOK--- Kelyhesek, a husziták mérsékeltebb iránya. Cantate lat. Énekeljetek! A húsvét utáni 2. vasárnap neve az óegyházi liturgia introicusa szerint: "Cantate Domine..." (Zsolt.98,1). CARITAS--- Szeretet; a r.kat. teológiában az Isten és a felebarát iránti szeretet terminusa. CATENA--- Lánc; lánckommentár. Az egyes bibliai helyekhez különböző magyarázók megjegyzéseit egymás után felsoroló írásmagyarázati mű. CAEREMONIALE--- A r.kat. egyház szertartáskönyve. CEREMONIA--- Szertartás, előírásszerűen elvégzett istentisztelet. CHALCEDONENSE--- A kalkedomi zsinaton (451) alkotott hitvallás Krisztus két természetéről. CELEBRÁL--- Végez, tart (istentiszteletel, misét). CHARACTER INDELEBILIS--- R.kat. tanítás szerint a papi személyek eltörölhetetlen jellege, amelyet a felszentelés ad. Ugyanilyen eltörölhetetlen (elveszíthetetlen) jelleget ad a keresztség és a bérmálás is. CHORUS--- Körtánc; énekesek kara, amely eleinte csak klerikusokból állt; a középkor óta a templom oltártere, mint a klérus helye; ma az evangélikus templom karzata. CHARISMA--- Kegyelmi ajándék. CHILIASMUS, KILIAZMUS, MILLENARIZMUS--- Krisztus ezeréves uralmának, országlásának várása, végleges visszajövetele (parusia) előtt. (Jel.20,4 kk.). CHORAL--- Liturgikus ének, evangélikus gyülekezeti ének. CHRISMA--- Kenet. CIBORUM--- Baldachinszerű oltárfelépítmény, melyben az úrvacsorai ostyatartót felfüggesztették; fali ostyatartó szekrény, a XV.sz. óta úrvacsorai ostyatartó. CILICIUM--- Durva szőrcsuha. Vezeklő öv. CINGULUM--- A r. kat. papi miseöltözet öve; papi öv. CIONIZMUS--- Zsidó mozgalom, amelynek az a célja, hogy Palesztínát a zsidó nép otthonát (Sion hegyét), visszaszerezze. CIRCULUS VITIOSUS--- Vétkes kör. Hibás bizonyítás, amely azzal bizonyít, amit bizonyítani kellene ( más a neve a logikában:petitio princii vagy idem per idem ). Az ok és az okozat végzetes összefüggése, amelyben az okozat növeli az ok hatóerejét. CIRCUMCISIO--- Körülmetélkedés. CIRILL--- lásd: Kürillosz, alexandriai (Szent) cisztikus fibrózis: biol Elsősorban a tüdőt és a légutakat érintő, igen súlyos monogénes örökletes betegség. FA citogenetika--- biol A genetika és a citológia (sejttan) módszereivel genetikai problémákat vizsgáló tudomány. FA citoplazma--- biol A sejtnek a sejtmag és a sejtet kívülről burkoló sejthártya közötti része. FA citokinek--- biol A növekedési faktorok egyik csoportja (eritropoietin, interleukinek, interferonok, növekedési hormon stb.). FA CIVITAS DEI--- Isten városa, birodalma; Augustinus fontos teológiai fogalma. Ellentéte: CIVITAS DIABOLI--- Az ördög városa, birodalma. (Augustinus egyik fő műve--- De civitata Dei ) clausula Petri--- ApCsel 5,29 CODEX JURIS CANONOCI--- A r. kat. egyház rendszerezett kánonjogi könyve, törvénykönyve 1917-ből. COELIBATUS--- Papnőtlenség. COENA DOMINI--- Az úrvacsora. cogite intrare (lat) kényszerítsd bemenni (Augustinus), vö. Lk 14,23: compelle intrare COGNITIO--- Ismeret. C. DEI--- Isten ismerete. C. DEI NATURALIS--- I.megismerése az értelem segítségével. C. DEI SUPERNATURALIS--- I. megismerése a kinyilatkoztatásból. COLLEGIA PIETATIS--- A pietizmus mozgalmának építő célzatú magánösszejövetelei. COLLEGIUM--- Testület. Benntlakásos tanintézet. Főiskolai előadás. COMMA JOANNEUM--- Az 1Jn 5,7 kk.-ben található, a IV. sz.-ból származó betoldás. COMMEMORATIO--- Megemlékezés; a misekánon egyik része, megemlékezés azokról, akikért a miséző könyörög. commercium admirabile: lat boldog csere, csodálatos csere (vö. KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus (1995), 175.) COMMUNICANS--- Az úrvacsorával élő. COMMUNICATIO IDIOMATUM--- Krisztus két természetének, az isteni és az emberi természetnek belső közössége olyan módon, hogy a két természet kölcsönösen közli egymással tulajdonságait. Communicatio SUB UTRAQUE SPECIE--- Mindkét szín alatt (kenyér és bor) való úrvacsoravétel. COMMUNIO--- Közösség; az úrvacsoravétel aktusa. COMMUNIO SANCTORUM--- Szentek közössége; valószínű, hogy eredetileg az egyház szent javaiban, főleg az úrvacsorában való részesedést jelentette; később a "szenteknek" vagyis az egyház tagjainak közössége. COMPLETORIUM--- A r. kat. papi és szerzetesi, mindennapra szóló, imádságok rendszerét lezáró liturgikus esti imádság (v.ö."hórák"). CONCILIUM--- Zsinat. Concilium GENERALE--- Egyetemes zsinat. CONCLUSIO--- Befejezés, lezárás, a következtetés zárótétele. CONCORDIA--- Egyetértés; több hitvallási irat neve. Legfontosabb a FORMULA CONCORDIAE (1577, Egyességi Irat). Az evangélikus hitvallási iratok gyűjteménye a KONKORDIA-KÖNYV, a LIBER CONCORDIAE (1580, az Egyességi Könyv). CONCRETUM--- Összenőtt, összesűrűsödött; a lényeg és a forma egysége a skolasztikus teológiában; a valóságos, térgyi, érzékelhető adottság. CONCUBINATUS--- Ágyasság; a római birodalomban törvényesnek tekintett együttélés különböző társadalmi osztályokhoz tartozófelek között. CONCUPISCENTIA--- Kívánság, gonosz vágy; az eredendő bűn egyik mozzanata az emberben. Lehetséges fordítása: rendetlen vágy (KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus, 1995, 353.), vagy: bűnből eredő és bűnre késztető hajlam, az emberben még a keresztség után is megmaradó hajlam, amely a bűnből származik és a bűnre vezet, bűnre való hajlam. CONCURSUS DIVINUS--- Isteni együtthatás. A régi lutheri dogmatika tanítása, amely szerint minden történésben Isten a háttérben maradó, elsődleges ok. CONDESCENDENTIA--- Isten kegyelmes leereszkedése az emberhez. CONFESSIO--- Bűnvallás, gyónás, hitvallás; hitvallási irat; CONFESSIO AUGUSTANA--- Ágostai Hitvallás (Augsburg, 1530). Confessio BELGICA--- Holland hitvallási irat (1561), 1566 óta a holland reformátusok hitvallási irata. Confessio GALLICANA--- A francia hugenották hitvallási irata (Párizs, 1589). Confessio HELVETICA PRIOR--- A svájci reformátusok először keletkezett hitvallási irata (1536). Confessio HELVETICA POSTERIOR--- Az u.n. 2. helvét hitvallás, amelyet Bullinger fogalmazott meg, 1562-ben. Ez jutott általános tekintélyre a református egyházban, Svájc, Franciaország, Magyarország, Skócia területén és másutt. Confessio MONTANA v. HEPTAPOLITANA--- Bányai, ill. hétvárosi hitvallás, hét felsőmagyarországi bányaváros hitvallási irata (1559). Confessio ORTHODOXA--- Mogilas Péter (+1647) kievi metropolita hitvallása. Confessio PENTAPOLITANA--- Ötvárosi hitvallás; öt felsőmagyarországi város hitvallási irata (1549). Confessio SCEPUSIANA--- Szepesi hitvallás (1569). Confessio TETRAPOLITANA--- Négy felsőnémetországi város hitvallása, amelyet Bucer és Capito készített az augsburgi birodalmi gyűlésre.???? CONFESSOR--- Hitvalló; így hívták az üldözések idején azokat a keresztyéneket, akik hitüket bátran megvallották. CONFITEOR--- Közös bűnvallás a liturgiában, kezdőszava szerint. CONFUTATIO--- Cáfolat; annak az iratnak a címe, amelyet a r.kat. teológusok készítettek az augsburgi birodalmi gyűlésen az Ágostai Hitvallás cáfolására. CONGREGATIO--- Egyesülés, gyülekezet; testület pl. a bíborosok testülete; olyan r.kat. szervezetek, amelyek alapszabályszerűen valamely egyházi munkának szentelik magukat. C.SANCTORUM--- A szentek, t.i. az egyház tagjainak gyülekezete. CONGRESSUS--- Gyűlés, összejövetel. CONSCIENTIA--- Lelkiismeret. Conscientia PAVIDA--- Megrettent lelkiismeret. Conscientia PERSAEXA--- Megzavart lelkiismeret. CONSECRATIO--- Szentelés, megszentelés; a r.kat. tanítás szerint természetfeletti erők közlése valamely tárggyal a papi szó hatalma révén; a misében az elemek (kenyér és bor) megszentelése (v.ö. Transsubstantiatio); az evangélikus úrvacsorai szertartásban az úrvacsora szereztetési igéinek elmondása az elemek felett. CONSENSUS--- Megegyezés. CONSENSUS QUINQEUSAECULARIS--- Az I-V: sz. egyházának tanításbeli megegyezése, egysége. Az újabbkori egyházi egységet kereső mozgalmaknak egyik jelszava volt, hogy ehhez a megegyezéshez, mint alaphoz kellene visszanyúlni. CONSENSUS TIGURINUS--- A zürichi megegyezés, amely 1549-ben Bullinger fáradozásának gyümölcseként létrehozta a francia és német-svájci reformátusok egységét. CONSERVATIO--- Megőrzés; Isten kegyelmének megőrző, világot fenntartó munkája. CONSILIA EVANGELICA--- Evangéliumi tanácsok; r.kat. tanítás szerint a parancsolatokon felül ezeknek a tanácsoknak a megtartásaérdemeket szerez. CONSISTORIUM--- ld.KONZISZTORIUM CONSUETUDO--- Szokás, szokásjog. CONSUMMATIO MUNDI--- A világ vége. CONSUMMATUM EST--- Elvégeztetett (Jn.19,30) CONSTANTINOPOLITANUM--- A níceai hitvallásnak a konstantinápolyi (381) zsinaton elfogadott, bővített alakja. CONTRADITIO IN ADIECTO--- Önmagában való ellentmondás. CONTRACTIO CORDIS--- Szívbéli bűnbánat; skolasztikus eredetű kifejezés a tökéletes bűnbánatra, amely a bűn feletti szonorúságból és az Isten iránti szeretetből fakad. A megtérés első mozzanata. CONVERSIO--- Megtérés, áttérés egyik felekezetből a másikba. CONVERTITA--- Megtérő, betérő, áttérő. COOPERATIO--- Együttműködés Isten és a teremtmény között (v.ö. még CONCURSUS; SYNERGISMUS) CORAM DEO--- Isten színe előtt. CORPUS CHRISTI--- Krisztus teste. CORPUS CHRISTI MYSTICUM--- Krisztus titokzatos teste az egyház. CORPUS CHRISTI PERMIXTUM--- Az egyház, amelyben igazak és gonoszok együtt vannak. CORPUS CHRISTIANUM--- Az egész keresztyénség; a középkorban az egész keresztyén társadalmat jelentette, ami kb. egyenlő volt az u.n. művelt nyugattal, amelynek a feje és kormányzója a pápa volt. CORPUS DOCTRINAE--- Hitvallási tekintélyű iratok gyűjteménye; a Liber Concordiae előtt sok ilyen gyűjtemény volt a reformáció területén használatban. CORPUS IURIS CANONICI--- A kénonjog gyűjteménye; a r.kat. egyház kánonjogának gyűjteménye. CORPUS REFORMATORUM--- A reformátorok iratainak gyűjteménye. Rövidítve--- C.R. CORREDEMPTRIX--- Társmegváltó (nőnemű szó) Mária címe és rangja a legújabb r.kat. teológiában. CREATIO EX NIHILO--- A semmiből való teremtés. CREATIO PRIMA--- Első teremtés, a világ anyagának a megteremtése. CREATIO SECUNDA--- Második teremtés, az anyag megformálása, a lények és a dolgok megteremtése. CREATIO CONTINUA--- Állandó teremtés. CREDO--- Hiszek; az Apostoli Hitvallás neve, latin kezdőszava szerint. CREDO QUIA ABSURDUM--- Hiszem, mert lehetetlen; Tertullianusnak tulajdonított mondás. CREDO UT INTELLIGAM--- Hiszem, hogy megértsem; Canterbury-i Anselmus mondása. CRUX INTERPRETUM--- A bibliamagyarázók keresztje; valamely nehezen érthető és magyarázható Szentírási hely. CRUX THEOLOGORUM--- A teológusok keresztje; a teológia legnehezebb kérdései. SUB CRUCE TECTA--- A kereszttel eltakarva; Luther sokat használ kifejezése. csírasejtvonal-terápia--- biol A pete- vagy az ivarsejtekben, illetve a megtermékenyített petesejtekben lévő DNS-szakaszok (gének) célirányos megváltoztatása. A génállomány ennek megfelelő módosulásai átöröklődnek a következő nemzedékekre. (Deutschland 1998/1, 30.) CUR DEUS HOMO?--- Miért lett az Isten emberré? -Canterbury Anselmus főművének a címe. CURIA--- Udvar; a pápai udvar, különösen a főbb pápai hivatalok. CURA PASTORALIS vagy CURA ANIMARUM--- Lelkipásztorkodás, lelkigondozás. ________________________________________ D dajkaterhesség--- biol Ha nem fejlődik méh vagy fiatal korban eltávolították, illetve terhesség befogadására alkalmatlan, de petesejtet termelő petefészek van, a nőnek genetikailag saját gyermeke kizárólag oly módon lehet, hogy a tőle eltávolított petesejtet in vitro megtermékenyítik, és a préembriót más nő méhébe beültetik. A terhességet kihordó nő az újszülöttet átadja a genetikai anyának. Ezt nevezik teljes dajkaterhességnek. Amennyiben a petesejt is a terhességre vállalkozó nőtől származik, részleges dajkaterhességről van szó. FA DAMNAMUS--- Kárhoztatjuk; egyházi kifejezés a téves tanítások elvetésére. DARBYSMUS--- Darby (+1882) angol lelkész szektája, aki a Lélek közvetlen vezetésére akarta mozgalmát alapítani. Dasein--- fil ittlét, jelenvalólét (Heidegger fogalma). D.D.= DOCTOR OF DIVINITY--- A teológia doktora; angol szóhasználat szerint a címet viselő után kerül. debitum conjugale--- házassági tartozás, házastársi kötelesség DECALOGUS--- A tízparancsolat. DECANUS--- Dékán; az egyházmegye vezető lelkésze (esperes); egyetemi fakultás (tudománykar) vagy más főiskola, akadémia vezetője. DECRETALE--- Pápai rendeletek és általában egyházi döntvények neve. DECRETUM--- Határozat. D.GRATIANI--- Gratianus szerzetes (1104 k.) egyházjogi műve. DEDUCTIO--- Az egyedi levezetése az általánosból (deduktív módszer). Ellentéte: Inductio. defectus fidei Ellentéte lehetne: redundantia fidei (Csepregi Zoltán javaslata). DEFECTUS IUSTITIAE--- Az eredeti igazság hiánya, vagyis az embernek a bűnbeesés utáni állapota. defenesztráció--- lat ablakon való kidobás (a cseh történelemben ismételten ilyen módon végeztek a politikai ellenfelekkel. DEFENSOR FIDEI--- A hit védelmezője, az angol király címe. Defensor Pacis--- A béke védelmezője: Paduai Marsilius könyvének címe, amelyben a világi hatalomnak az egyházitól való függetlenségét tanítja (1324). DEGRADATIO--- Rangfosztás fegyelmi úton. DEIPARA--- Istenszülő, Isten anyja; Mária állandó jelzője. Görögül---THEOTOKOS. DEISMUS--- Felvilágosodás korabeli kifejezés arra a nézetre, amely elismeri ugyan Isten létét, de tagadja azt, hogy Isten beavatkozik a világ folyásába. DECLARATIO--- Kijelentés, kihírdetés, beismerés. DELICTUM--- Vétek. DEMIURGOS--- Alacsonyabbrendű, külön teremtő istenség, az óegyházi szekták tanításában. DÉMON--- Gonosz szellem, félisten, istenség. DÉMONIKUS--- Ördögi megszállott. DÉMONIZMUS--- Szellemhit. DENARIUS PETRI--- Péterfillér; pápai jövedelmi forrás. DENOMINÁCIÓ--- A felekezetek neve az angolszász egyházi életben. DEO GRATIAS--- Hála Istennek! DEO VOLENTE--- Ha Isten is úgy akarja! DESPRECATIO--- Bűnbánati áhitatosság, könyörgés; úrvacsorára előkészítő istentisztelet ill. áhitatosság. DE PROFUNDIS--- "A mélységből..." kiáltok hozzád Uram.(Zsolt.130,1) A r.kat. gyászmise része. DESCENSUS AD INFEROS--- Krisztus pokolra szállása (I.Pét.3,19; 4,6). DETERMINIZMUS--- Nézet, amely szerint az ember sorsa és akarata Isten vagy más felsőbb hatalom által előre meg van határozva. Ellentéte---Indeterminizmus. DEUS ABSCONDITUS--- Az elrejtőzködő Isten (Ézs.45,15). DEUS REVELATUS--- A Krisztusban kinyilatkoztatott Isten. DEUS EX MACHINA--- Képies kifejezés valamely nehéz helyzet hirtelen és erőltetett megoldására; az ókori színjátékokban szoktak a mitológiai istenek valamilyen meglepő módon a sűllyesztőből )machina) előbukkanni a bonyodalom megoldására. DEUS SIVE NATURA--- Isten illetőleg a természet; Spinoza panteistatanítása. DEUTEROÉZSAIÁS--- Második Ézsaiás; az Ézsaiás próféte neve alatt ismert könyv 40-55. (65) fejezeteinek valószínű szerzője, akinek nevét közelebbről nem ismerjük. DEUTEROKANONIKUS IRATOK--- Azok a szent iratok, amelyeknek a kánonhoz tartozása vitatott. DEUTERONOMIUM--- Mózes V. könyvének neve. dezoxiribonukleinsav (DNS)--- biol Az élőlények öröklési anyaga. Dezoxiribonukleotid egységek egymáshoz kapcsolódásával felépülő, többnyire kettős láncú óriásmolekula. FA - A genom vegyi szerkezetének neve. A sejtmagban lévő - az ember esetében két méter hosszú - óriásmolekula tartalmaz minden információt a testformákról, -funkciókról és -tulajdonságokról. (Deutschland 1998/1, 30.) dezoxiribonukleotid--- biol A DNS-láncokat alkotó alapegység, amelyben az öt szénatomos cukor dezoxiribóz. FA DIAKONUS--- Szolga; a r.kat. egyházban alsó papi fokozat; az evangélikus egyházban néhol a másodlelkész címe, egyébként nem lelkész képesítésű, de főfoglalkozású gyülekezeti munkásokneve. DIAKONISSZA--- Intézeti (anyaházi) kiképzést nyert és kötelékbenlévő gyülekezeti női munkások. DIAKONIA--- Egyhái szeretetszolgálat. DIALEKTIKA--- A tárgyalás, a bizonyítás művészete, amely az ellentétek felmutatásán keresztül vezeti tovább a gondolkodást olyan módon, hogy az ellentéteket egy magasabb egységbe foglalja. Ellentétekben való gondolkodás. DIALEKTIKUS TEOLÓGIA--- A teológiai gondolkodásnak az a módja, amely szerint érvényes teológiai igazságokat csak két egyidejűleg egymásnak ellentmondó állítás formájában tudunk kimondani. DIASPORA--- Szórvány; eredetileg a Palesztínán kívül élő zsidóság megjelölése. Ma diaspórának nevezzük a más vallású tömegek között elszórtan élő szervezetlen, vallási kisebbséghez tartozó csoporotkat. diastasia--- meghasonlás DINAMISZTIKUS MONARCHIANIZMUS--- Óegyházi eretnekség, amely Isten egyedülvaló istenségét olyan módon akarta megőrizni, hogy Krisztust csak isteni erővel (dynamis) felruházott embernek vallotta. (adoptianizmus). DING AN SICH--- fil ném magánvaló divinisatio--- lat átistenülés (vö. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma: A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. Fordította Vanyó László. Szent István Társulat: Budapest, 1997. 63 o. (Római dokumentumok VII.) DNS (dezoxiribonukleinsav) DOGMA--- Az egyház igehírdetésének, illetve az egyház közös hitének lényeges tartalma és az ezt kifejező tételek ("hittételek"); az egyház tanításának összefoglaló neve is. DOGMATIKA--- Az egyház tanításának rendszeres előedása, másnéven "hittan", mert hitünk tartalmáról szól; a rendszeres teológia egyik fő ága. DOGMATIZMUS vagy DOGMATICIZMUS--- Dogmák kritika nélküli átvétele és használata. DOKETIZMUS--- Gnosztikus tévtanítás, amely szerint Krisztusnak csak látszatteste volt. DOKTRINÉR--- Tudákos, iskolás, elméleti. DÓM--- Ház, Isten háza, később főtemplom (püspöki ill. érseki). Másnéven: Katedrális vagy münszter. DOMINICA--- T.i. Dies, az Úr napja; a vasárnap ősi neve. D. IN ALBIS--- Fehér vasárnap, húsvét utáni első vasárnap, amikor a óegyházi rendtartás szerint az ünnepen megkereszteltekutoljára viselték fehér keresztelési ruhájukat. DOMINUS AC REDEMPTOR NOSTER--- A bulla kezdőszavai, amellyel XIV.Kelemen pápa a jezsuita rendet feloszlatta 1773-ban. DONATIZMUS--- Donatus karthágói püspök (316-tól) irányzata, amely szigorú egyházfegyelmet és aszketikus erkölcsi magatartást követelt, sőt a szentségek érvényességét is a kiszolgáltató személyes szentségétől tette függővé. DONUM PERSEVERANTIAE--- Az állhatatosság kegyelmi ajándéka; Augustinustól származó tanítás, amely szerint a Szentlélek megtartja a kiválasztottakat kegyelmi állapotukban, ebből csak átmenetileg eshetnek ki. DONUM SUPERADDITUM--- A természetünket kiegészítő kegyelem ajándéka; skolasztikus tanítás szerint az ember ezt kapta a bűnbeesés előtti eredeti állapotában és et tette képessé a bűntelenségre. DO UT DES--- Adok, hogy te is adj; az a magatartás, amikor az ember áldozataival, kegyes gyakorlataival stb. meg akarja vásárolni az istenség jóindulatát és oltalmát. DOXOLOGIA--- Dicsőségmondás, dicsőítés; a liturgiában Isten dicsőítése. A Miatyánk befejező része. DUALIZMUS--- Kettőselvűség. Az a vallási képzet, mely szerint két istenség van: jó-rossz, teremtő-megváltó, felvilági-alvilági stb.; általánosságban a test-lélek, anyag-szellem kettősségének elve. DYOPHYSITIZMUS--- Krisztus isteni és emberi kettős természetéről szóló tanítás, az egyház hivatalosan elfogadott tanítása. Ellentéte: monophysitismus. DYOTHELEISMUS--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztusban két természetének megfelelően két akarat is volt. Ellentéte: monotheletismus. ________________________________________ E EBED-JAHVE--- Isten szolgája; Deuteroézsaiás könyvének titokzatosalakja. EBIONITÁK--- Szegények; zsidó-keresztyén felekezet az őskeresztyénségben. ECCE HOMO--- Íme az ember! (Jn.19,15) ECCLESIA--- Gyülekezet, egyház, templom. ECCLESIA MILITANS--- A küzdő egyház, a földön élő egyház.. Ecclesia TRIUMPHANS--- A győzelmes egyház, az Isten színe előtt élő mennyei gyülekezet. Ecclesia VISIBILIS--- A létható egyház, az egyházi szervezet. Ecclesia INVISIBILIS--- A láthatatlan egyház, a hívők közössége, amelyet csak Isten ismer. Ecclesia PROPRIE DICTA--- A szoros értelemben vett egyház. Ecclesia LATE DICTA--- A tágabb ételemben vett egyház. ECCLESIASTICUS--- A Vulgátában Jézus Sírák könyvénak a címe. ECCLESIOLA--- A gyülekezeten belül az igazán hívők köre, rajongó felfogás szerint. EDICTUM--- Rendelet, parancs. EDITIO PRINCEPS--- Első kiadás, könyvek első kiadása. EFFICACIA--- Hatályosság, foganatosság, hatóerő. Egységtitkárság, Vatikáni ~. XXIII. János pápa alapított1960-ban, utóda 1988-tól A Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács. EKKLESIATES--- A prédikátor könyvének görög címe. EKKLESIOLOGIA--- Az egyházról szóló tanítás a rendszeres és a gyakorlati teológiában. EKKLESIASTIKA--- Az egyház életét és szolgálatát leíró és rendszerező tudomány. EKLEKTIKUS--- Válogató. EKLEKTICIZMUS--- Olyan irányzat, amely nem épít fel önálló rendszert, hanem más rendszerekből válogatja ki azt, amit jónak lát. ELECTI---A kiválasztottak. elégtétel, helyettes elégtétel--- satisfactio, satisfactio vicaria ELEISON--- Könyörülj! ellenanyag--- biol Fehérjemolekula, amelyet a szervezet az antigén bejutása után termel, és szerepe az antigén hatástalanítása. FA ELYSIUM--- A görög mitológiában az örök tavasz hona, a boldogok helye az alvilágban. EMANATIO--- Kiáradás; az istenség kiáradása a világba, a szellemkiáradása az anyagba. embrió--- biol A fejlődő ébrényt nevezik embriónak a "primitív csík" megjelenésétől a szervfejlődések befejeződéséig (a második hét végétől a 12. hét végéig. FA EMPIRIA--- Tapasztalat. EMPIRIKUS---Tapasztalati. EMHYPOSTASIA--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztus egyik természete oly mértékben egyesül a másikkal, hogy résztvesz annak lényegében, hypostasisában. ENCHIRIDION--- KÉzikönyvecske. ENCIKLIKA--- Körlevél, főként a pápai körlevelek neve. ENCIKLOPAEDIA--- Tudománytár, ismeretek tára, tárgyszótár, lexikon; valamely tudományba bevezető és ennek alapvető kérdéseittárgyaló tudomány. endorfin--- biol Endogén morfin, az agyszövetben és a hipofízisben előforduló, fájdalomcsillapító hatást kifejtő peptidek. FA enkrateia--- gör Önmegtartóztatás. enkratiták--- gör Óegyházi aszketikus (önmegtartóztató) szekta, akik például szüzességet hirdettek a házasságon belül. ENS--- A létező, a dolgok lényege. ENTHEOS--- Istentől áthatott. ENTHUSIASMUS--- Lelkesültség, elragadtatás, rajongás. enzim--- biol A szervezet egyes biokémiai folyamatait katalizáló (gyorsító) fehérje. A katalizátorszerep azt jelenti, hogy a kémiai reakció során az enzim nem használódik el. Bár átmenetileg részt vesz abban, de a reakció lezajlása után változatlanul marad. Az anyagcserét nagyszámú enzim rendezett működése teszi lehetővé. FA EPARCHIA--- Tartomány. EFOD--- Zsidó papi öltönydarab, jósló tarsoly, amelyben a jósláshoz használt sorsvető kockát őrizték. EPHORUS--- Felügyelő; némely református egyházban az esperes neve; teológiai otthonok igazgatója. EPICUREA OPINIO--- "Epikureus vélekedés". Így nevezi a Formula Concordiae azt a hamis keresztyén gondolkodásmódot, mely szerint a Szentlélek a mi részvételünk, igével és a szentségekkel élésünk nélkül is újjáteremt és bűneink ellenére bennünk marad. SD.II.46 és IV. 31-32. EPIKLESIS--- Segítségül hívás; a liturgiában könyörgő imádság, a Syentlélek segítségül hívása az úrvacsora osztása előtt. EPIPHANIA--- Megjelenés; Jézus Krisztus isteni dicsőségének megjelenése és ennek ünnepe (Jan.6.); Vízkereszt ünnepének neve. EPISKOPOS--- Felvigyázó, pásztor, püspök. EPISZKOPALIZMUS--- A r.kat. egyházban olyan irányzat, amely a püspökök hatalmát kívánja a pápa rovására érvényesíteni; a protestantizmusban püspöki egyházkormányzati rendszer. EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ--- Az anglikán egyház észak-amerikai ága. EPISTOLA--- Levél; apostoli levél az Újtestamentumban. EPISTOLAI SZENTLECKE--- Levélbeli szentlecke, vasárnapi felolvasásrarendelt apostoli levélbeli szakasz; az oltár epistolai oldala, a gyülekezet felől nézve jobb oldala. EPISTOLAE VIRORUM OBSCURORUM--- "Sötét emberek levelei"; humanista gúnyirat a középkori szerzetesek és papok műveletlensége ellen. (1515-17) EPITAPHIUM--- Sírfelirat, síremlék. EPITOME--- Rövid összefoglalás. ERISZTIKA--- A vitatkozás tudománya. ERISTIS SICUT DEUS--- "Olyanok lesztek, mint az Isten" (1.Móz.3,9). EROTEMATIKUS--- Kérdve kifejtő tanítási mód. ESCHATOLOGIA--- A végső dolgokról szóló tanítás. Escherichia coli: lat biol Bélbaktérium. K12-es törzse a géntechnikában leggyakrabban használt mikroorganizmus. (Deutschland 1998/1, 30.) ESSENTIA--- Lényeg, valóság ( a skolasztika szóhasználatában). ESSZÉNUSOK--- Zsidó szekta Palesztínában az I-III.sz.-ban, aszketikus, szerzetesi jelleggel. ESTOMIHI--- "Légy nekem!" Böjt utolsó vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint (Zsolt.71,3) ETHOS--- Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás. ETIKA--- Erkölcstan; a dogmatika mellett a rendszeres teológiánaka másik fő ága. ETIMOLOGIA--- Nyelvek és szavak rokonságának és fejlődésének tudománya. Etsi Deus non daretur--- lat Mintha Isten nem létezne. Hugo Grotius kifejezése (1606). EUCHARISTIA--- Hálaadás, hálaadó imádság; az úrvacsora ősi neve. EUCHETIKA--- Imádságtan. EUDAIMONIZMUS--- Irányzat, amely a boldogságot tartja a legfőbb életcélnak. EUGENIKA--- biol Elmélet és gyakorlat a kedvezőtlen öröklődési tulajdonságok terjedésének megakadályozására; a nemzeti szocialisták politikai és rasszista elveik szerint alkalmazták. FA EULOGIA--- Áldó mondás; az istentiszteleti cselekményeknél használt elemek megszentelése. EUNOMIÁNUSOK--- Eunomius, +395, követője. Az arianizmus szigorú követői, szélsőséges ariánusok. EUPHEMICUS--- Szépítő kifejezés v. beszédmód egyébként nyers képzetek körülírására. Az ilyen kifejezéseket eufémizmusnak nevezzük. EVANGELIUM--- Örömhír; az Újtestamentum első négy iratának neve; az oltár evangéliumi oldala: a gyülekezet felől nézve a bal oldala. EVOLUTIO--- Fejlődés. EVOLÚCIONIZMUS--- Fejlődéselmélet. EXALTATIO--- Elragadtatás, felmagasztalás. EXALTATIO CRUCIS--- A kereszt felmagasztalásának r.kat. ünnepe. (Szept.14.) EGZALTÁLT--- Lelkendező, elragadtatott, szertelen, rajongó. EXARCHA--- A görög egyházban a patriarcha vagy metropolita helyettese. EXAUDI--- "Hallgass meg..." A húsvét utáni 6. vasárnap neve az óegyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt.27,7) EXCOMMUNICATIO--- Kirekesztés az egyházi közösségből, ill. abból, amit az egyház híveivel közöl. EXCURSIO--- Kitérés. A folyamatos előadásba beiktatott hosszabb, viszonylag önálló szakasz. EXEGESIS--- Írásmagyarázat. EGZEGETIKA--- Az írásmagyarázat tudománya. EGZEGÉTA--- Írásmagyarázó. EXERCITIA SPIRITUALIA--- Lelkigyakorlatok; LOYOLAI IGNÁC-nak, a jezsuita rend alapítójának híres könyve. EXHIBITIV--- Hatásos. Kimutató, kinyilvánító. EXHOMOLOGESIS--- Bűnvallás, gyónás. EXHUMÁLÁS--- Kihantolás. EXISTENTIA--- A lét. EXISTENCIÁLIS--- A lét értelmét feltáró, döntésre késztető (t.i. gondolkodás, filozófiai vagy teológiai). existentiale--- ném egzisztenciális (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.) existentielle--- ném egzisztens (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.) existenzialistisch--- ném egzisztencialista EXODUS--- Kivonulás; Mózes 2.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!